Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
tls 829a32dfb8 添加 'License' 2023-02-28 14:32:14 +00:00
tls 55dabf9d62 Merge pull request 'ignore mp4 , backup' (#4) from git-ignore into master
Reviewed-on: #4
2022-08-02 14:03:17 +00:00
tls bc530fb430 ignore mp4 , backup 2022-08-02 22:02:44 +08:00
tls 22c521331a Merge pull request '批量关闭节拍音,方块音' (#3) from patch-3 into master
Reviewed-on: #3
2022-08-02 13:55:21 +00:00
tls 319283029a 关闭方块音 2022-08-02 21:51:31 +08:00
tls 3a0371f07a 三角拍时关闭节拍音 2022-08-02 21:49:58 +08:00
tls e19afe349b Merge pull request '删除1多余 square' (#1) from patch-2 into master
Reviewed-on: #1
2022-08-01 14:18:06 +00:00
tls 1033278d85 删除1多余 square 2022-08-01 22:16:28 +08:00
tls a1d23204e7 删除空闲轨道。拉大BGM音量 2022-08-01 21:15:32 +08:00
tls 0bda84b570 more 脉冲 2022-08-01 21:14:39 +08:00
tls 581e46ebe7 一些脉冲 2022-08-01 15:45:14 +08:00
tls 995eafd6ad enable two tips 2022-08-01 15:31:07 +08:00
tls 0e30a9cb82 sndTriangleshot 2022-08-01 15:29:51 +08:00
tls a74cb78b23 语音提示 two 2022-08-01 14:52:37 +08:00
tls 15eb184d9d more two 2022-08-01 14:27:38 +08:00
tls 19d1569f36 嘟哒哒嘟嘟哒哒 two 2022-08-01 13:55:05 +08:00
tls f63eb586e4 开头镜头特效 2022-08-01 12:15:03 +08:00
tls 18b2f7af9d layout 2022-08-01 10:42:08 +08:00
tls ebfc0b4557 wav 2022-08-01 10:41:53 +08:00
tls f011fe2c78 jpg 2022-08-01 10:41:42 +08:00